Yönetim Felsefemiz

Temel amacımız; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatla birlikte mümkünse tüm riskleri ortadan kaldırarak olmazsa minimum seviyelere indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmaktır.
Tüm bu felsefeyle birlikte daha da önemli olan bu sistemi yönetmektir.
Tüm bu stratejiyi üç ana başlıkta toplarız.

1) Personelimizi korumak:

İş sağlığı ve güvenliğinde temel hedefimiz personelimizi ve işyerimizi olası tüm olumsuz etkilerden koruyarak, rahat, konforlu ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamaktır.

2) Üretim güvenliğimizi sağlamak:

Verimliliğin ve üretimin korunmasının iş sağlığı ve güvenliğinden bağımsız olarak düşünülemeyeceğidir.

3) Üretim güvenliği oluşturmak:

İşletme emniyeti çalışma ortamlarında alınacak önleyici, yönetici ve uygulayıcı tüm faaliyetlerin uygulanmasıyla sağlanabilir.

İnancımız

İnancımız:
Kalite yalnızca ürün veya hizmetle sınırlı olmayan, bunun yanı sıra sosyal sorumluluklarını da yerine getirme anlayışına verilen çok geniş bir tanımdır.

İnancımız:
Müşterilerin ve tüketicilerin, konuya duyarlılıklarının arttırılması için gösterdiği özenin yanında sevinerek söyleyebiliriz ki; ürün ve hizmet almakta olan ortaklarımızın bu yöndeki istekleri de her geçen gün artış göstermektedir.

İnancımız:
Emniyet, planlayabilmek ve uygulayabilmektir.

İnancımız:
Su, atık su arıtma, hava kirliliği kontrolü, katı atık bertarafı, toprak kirliliği gibi çevre ve yaşam konularında gereken özenin ve hassasiyetin gösterilmesi “ne yapabilirim?” demekle başlar.,

İnancımız:
Çalışanlarımızın sağlığına ve emniyetine göstermiş olduğumuz bağlılık, Yönetim Sistemimiz içerisinde beyan edilmiş ve şirketin her seviyesinde pekiştirilmiş durumdadır.

İnancımız:
İşçi Sağlığı, Güvenlik ve Çevre risklerinin belirlenmesi zaten mevcut risklerin mümkün olan azami ölçüde önlenmiş olduğu anlamına gelir.

Biliyoruz ki!..

Biliyoruz ki!..
Üretimin aksamasına yol açabilecek makine arızaları, yangın, patlama vs. risklerin ortadan kaldırılması işletme güvenliğine de olumlu yansıyacaktır.

Biliyoruz ki!..
İş ve üretim gücümüzü korumak, müşterilerimizin termin sıkıntısını çözeceğinden ve dolayısıyla da güvenine de katkı sağlayacağından risk yönetimi stratejilerini İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin önemli bir parçasıdır.

Biliyoruz ki!..
Yönetimini gerçekleştirdiğimiz sistem: sağlık ve güvenlik risklerinin tanımlanmasına, denetlenmesine, kaza olasılıklarının ortadan kaldırılmasını hedefler.

Biliyoruz ki!..
Tüm bu uygulamalarla birlikte ayrıca yasalara ve yönetmeliklere de yardımcı ve genel performansı artırmasına olanak sağlayan bir plan dahilinde steril, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamını özendirir.

Biliyoruz ki!..
Kalite; çevre standartları ile uyumlu uluslararası bir standarttır.

Biliyoruz ki!..
Kurduğumuz sistem bizleri yasal mevzuata uyumlu hale getirdiği gibi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olduğu kadar iş ortamının sürekli iyileştirilmesi sayesinde de iş yerimizdeki kaliteyi, üretkenliği ve verimi arttırmaktadır.

Biliyoruz ki!..
Özetle ifade etmek gerekirse tam olarak amacımız olumsuzluklarla neticelenebilecek durumlarla karşılaşmadan önce tehlikelerin gerçekleşmeden anlaşılarak gerekli tedbirlerin alınmasını ve uygulanmasını sağlamaktır ki zaten genel olarak ta yasal yükümlülüklerimizin gereğinin yapılması ile uyum gösterir.

Biliyoruz ki!..
İşçi Sağlığı, Güvenlik ve Çevre yönetim sisteminin faydasıyla birlikte başlangıç noktası önleyici olabilmektir yani olası durumun önüne geçmekten ibarettir.
Biliyoruz ki!..
Sistemi en iyi biçimde yönetebilmek ve sürekli iyileştirmeyi başarabilmek, performans ölçümleri denetim faaliyetleriyle bir bütünlük gösterir.

Biliyoruz ki!..
Olası yaralı kazaların önlenmesini en üst düzeye çıkarmak, çalışanların üzerinde olumsuz etki oluşturmamakla başlar.

Biliyoruz ki!..
Sistemimiz; olumsuz anlamda istenmeyen durumların önemli ölçüde ortadan kaldırılmasını sağlayarak: hasara, yaralanmaya, ölüme, hastalığa vs. diğer kayıplara sebebiyet veren sonuçlarla karşılaşmamızı engeller.

Biz

Biz:
Günümüz iş dünyasında kaynakların oluşturulması kadar korunması da önem arz etmektedir iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarımızı tüm faaliyetlerimizle uyumlaştırarak elde ettiğimiz değerleri koruyoruz.

Biz:
Kurumumuzun prestijini arttırıyoruz.

Biz:
Müşterilerimizin gözündeki güvenilir firma imajımızı güçlendiriyoruz.

Biz:
Çalışanlarımız iş ortaklarımızın da bir parçası olduğundan onların motivasyonunu ve katılımını arttırıyoruz.

Biz:
Personelimizin kurumumuza güven duymalarıyla birlikte, kuruluş amaç ve değerlerimize bağlılıklarına katkıda bulunuyoruz.

Biz:
Meslek hastalıkları riskini ortadan kaldırıyoruz.

Biz:
Kaza sayısında potansiyel düşüş sağlıyoruz.

Biz:
İş gücü kaybını önlüyoruz.

Biz:
Arıza süresini azaltıyoruz.

Biz:
Sağlık ve güvenlik risklerini öngörebiliyoruz.

Biz:
Müşteri memnuniyetine ve sadakatine katkıda bulunuyoruz.

Biz:
Müşteri isteklerine uygun ürünlerin üretilmesinde süreklilik sağlıyoruz.

Biz:
Uyguladığımız risk yönetimiyle birlikte muhtemel iş kazalarını kontrol altına alıyoruz.

Biz:
Ceza ve tazminatların azaltılmasını sağlıyoruz.

Biz:
Rekabette avantaj sağlıyoruz.

Biz:
Bunun bir kültür olduğunu bilerek güvenlik kültürünü de güçlendiriyoruz.

Biz:
Öncelikle çevre ve doğaya rağmen değil onunla uyumlu ürünleri geliştirme felsefesiyle başlar. Üretim ve satış pazarlama stratejilerini bu plan doğrultusunda oluşturur ve yapılandırır sağlık, güvenlik ve çevre yönetim sistemini sürekli olarak geliştiririz.

Biz:
“kalite” denilince iş sağlığı ve güvenliğiyle beraber personelimizin ve bu faaliyetlerimizle etkilediğimiz diğer insanların sağlığına zarar gelmesini önleyecek çalışmaları da bir bütün içinde anlarız.

Biz:
Periyodik olarak gözden geçirmelerle ürün geliştirme süreçlerimizde de önemli bir parametre oluştururuz.

Biz:
İş emniyeti kültürünün tüm yönetim kademelerinin duyarlılaştırılmasıyla sağlanabileceğine inanır ve bu amaçla herkesin eğitilmesini önemseriz.

Biz:
Bizlerle birlikte ürünlerimizin kullanıcılarının da aynı risk altında oldukları bilir ve onlara karşıda DÖF faaliyetlerimizle dikkatli ve özenli olmaları konusunda gerekli çabayı gösteririz.

Hedefimiz

Hedefimiz:
Çalışanlarımızı üretimin zararlı etkilerinden olabildiğince korumaktır.

Hedefimiz:
Çalışanlarımızın sağlığı ve refahı için iş yapma koşullarını iyileştirmektir.

Hedefimiz:
Çalışanlarımızın olumlu tüm öneri ve değerlendirmelerini uygulamaya koymaktır.

Hedefimiz:
Nihai amacımız Interboyanın çevresel etki, risk ve sorumluluklarını minimize etmektir.

Hedefimiz:
Bütün faaliyetlerimizle birlikte çevresel riskleri tespit etmek ve etkin bir şekilde yönetmektir.

Hedefimiz:
Doğal kaynakların doğru ve başarılı bir biçimde kullanılmasıdır.

Hedefimiz:
Zararlı atıklardan kaçınmaktır.

Hedefimiz:
Yapılan toplantılara iş güvenliği konusuyla başlanmasıdır.

Hedefimiz:
Emniyet değerlendirmelerinin başarılı sonuçlarının ödül yöntemiyle özendirilmesidir.

Hedefimiz:
Elde ettiğimiz tecrübelerin , derslerin tüm personelle paylaşılması ve tekrarının ortadan kaldırılmasıyla ilgili tüm yeni fikirlerin değerlendirilmesidir.

Hedefimiz:
Kazaları önlemek ve emniyetli sonuçlar elde etmektir.

Hedefimiz:
Olası tehlike tespitini önemsemek ve risk yönetiminin planlanan uygulamalarını teşvik etmektir.